blog de christincoover989618

Khai Mạc Hội Thảo APRICOT 2017

NDĐT - Theo thống kê, còn khoảng hơn four tỷ người, chiếm fifty seven% dân số thế giới, phần lớn sống ở những nước chưa phát triển, vẫn chưa được tiếp cận web cũng như không thể tận dụng được những lợi ích kinh tế và xã hội mà internet đem lại. Phát triển thư viện số sẽ giúp nền văn hoá rực rỡ của Trung Quốc và mọi thành tựu của con người sẽ trở thành của cải chung của nhân loại.

Distribuir contenido